Bijlage VIII Grondexploitaties

Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2019

Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2019.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding alsook de uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de  PenC-cyclus  (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

  1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2019 (tabel 1).
  2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt  in deze jaarrekening:
  • de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
  • de aanpassing (verhoging) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 350.000 (conform tabel 2),
  • de aanpassing (verlaging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 10.000 (conform tabel 3)
  • de aanpassing (verlaging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 320.000   (conform tabel 4)

Ter ondersteuning van deze besluitvorming  zijn  onderstaand de volgende overzichten met een korte toelichting opgenomen in de jaarrekening:

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET

beschikbaar

toegekend

voorbereidingskrediet

1.000.000

80.000

Deken van Oppensingel 4-6

50.000

Burg. Houbenstraat 44

30.000

verzamelkrediet gemeentelijk

1.000.000

0

geen gebruik van gemaakt in 2019

0

verzamelkrediet faciliterend

1.000.000

313.681

Maasstraat 3b

9.070

Ferdinand Bolstraat

3.000

Hendrik van Veldekestraat

79.936

Blariacum

105.675

Manresa

116.000

strategische aankopen

2.500.000

295.601

Hulsforthofweg 9

295.601

Totaal

5.500.000

689.282

Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het college kredieten toegewezen voor in totaal € 393.282  ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Blariacum en Hendrik van Veldekestraat. De enige strategische aankoop in 2019 betrof een pand in het middengebied ten behoeve van Sport.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING

kosten

opbrengsten

geraamd resultaat

resultaat vorig jaar

aanpassing voorziening

Venlo Centrum Zuid

69.345.544

50.469.132

-18.876.412

-19.018.123

141.711

Centrumplan Blerick

16.457.937

7.894.975

-8.562.962

-8.394.680

-168.282

Q4

80.075.588

68.953.733

-11.121.855

-10.592.289

-529.566

Kazernekwartier grex

50.114.098

37.779.658

-12.334.440

-13.810.968

1.476.528

Trade Port West

9.546.071

9.546.071

0

1.761.623

0

Veegtes

16.953.055

16.645.295

-307.760

-298.050

-9.710

Masterplan Arcen Velden

10.483.744

8.536.449

-1.947.295

-1.870.487

-76.808

Bargeterminal uitbreiding

16.623.000

16.623.000

0

0

0

Overige faciliterende grexen

2.620.011

2.824.474

204.463

-106.207

-69.107

Overige gemeentelijke grexen

14.953.337

15.604.285

650.948

4.574

-115.626

Totaal op contante waarde

-345.651

Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen blijft vrijwel gelijk (€ 52.300.000,-  ten opzichte van vorig jaar € 52,300.000.)

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een kleine verhoging van het tekort.   In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dienen  voorzieningen opgehoogd te worden met per saldo € 350.000 mln.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten

kosten

kosten
vorig jaar

aanpassing krediet

Venlo Centrum Zuid

69.345.544

69.837.255

-491.711

Centrumplan Blerick

16.457.937

16.258.656

199.281

Q4

80.075.588

80.140.138

-64.550

Kazernekwartier grex

50.114.098

50.667.498

-553.400

Trade Port West

9.546.071

10.930.909

-1.384.838

Veegtes

16.953.055

16.163.789

789.266

Masterplan Arcen Velden

10.483.744

10.539.284

-55.540

Bargeterminal uitbreiding

16.623.000

16.623.000

0

Overige faciliterende grexen

2.620.011

2.397.509

222.502

Overige gemeentelijke grexen

14.953.337

13.627.255

1.326.082

Totaal

287.172.385

287.185.293

-12.908

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties is een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo blijven de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties vrijwel gelijk ten opzichte van 2018.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel

netto-risico

risico
vorig jaar

aanpassing risico

Venlo Centrum Zuid

150.000

350.000

-200.000

Centrumplan Blerick

200.000

200.000

0

Q4

3.300.000

3.500.000

-200.000

Kazernekwartier grex

9.200.000

9.200.000

0

Trade Port West

0

620.000

-620.000

Veegtes

775.000

780.000

-5.000

Masterplan Arcen Velden

0

0

0

Bargeterminal uitbreiding

500.000

0

500.000

Overige faciliterende grexen

175.000

200.000

-25.000

Overige gemeentelijke grexen

975.000

850.000

125.000

Voorraad gronden

175.000

70.000

105.000

Totaal

15.450.000

15.770.000

-320.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is beperkt afgenomen met € 320.000. tot € 15.450.000. Dit risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2019

ALGEMENE GRONDRESERVE

stand 1-1-2019

6.443.938

toevoeging

resultaat Trade Port West

1.388.013

rente

1.149.653

verkoop gronden

135.597

result verkoop pand Velden

305.576

pand de Commissaris

2.158.283

result. afgesloten grexen

10.989

resultaat restpercelen

69.488

totaal toevoeging

5.217.599

onttrekking

overtollig vastgoed

247.362

result. voorber werk

33.918

result. afgesloten grexen

59.581

toevoeging voorz nad expl res

1.277.717

afdracht Algemene Reserve

42.959

totaal onttrekking

1.661.537

stand 31-12-2019

10.000.000

De omvang van de Algemene Grondreserve is het afgelopen jaar gestegen met € 3.560.000  tot € 10.000.000. Dit is onder andere het gevolg van een positief eindresultaat in de grondexploitatie Trade Port West en het terugvloeien van middelen naar de Grondreserve in verband met het in gebruik nemen van het pand “de Commissaris” als huisvesting van collega-ambtenaren. De Algemene Grondreserve kwam boven het afgesproken maximum van € 10.000.000 uit; derhalve is een bedrag van ca. € 43.000 afgedragen aan de Algemene Reserve.

ga terug