Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Inleiding

Wij sluiten het jaar 2019 af met een positief rekeningresultaat van € 6.515.000.

In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging.

Afwijkingen in personeelskosten en kapitaallasten
Het resultaat van de personeelskostenbegroting wordt in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.
Het resultaat op de kapitaallasten wordt in de paragraaf Centrale toelichting kapitaallasten centraal toegelicht.

ga terug