Samenwerkingspartners

Inleiding

De gemeente heeft een deel van de uitvoering van haar gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogenaamde samenwerkingspartners. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en de gemeentelijke doelstellingen.

Wat zijn samenwerkingspartners?

Samenwerkingspartners zijn:

  • Verbonden partijen conform definitie BBV
  • Zwaar gesubsidieerde instellingen (>250.000 per jaar) en / of instellingen die een belangrijke unieke maatschappelijke functie vervullen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.

Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden
De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken met een partner. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen.
Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk  voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partner in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. De gemeente heeft daarom een controlerende taak op het bepaalde beleid.
Om de controlerende taak van de gemeente te kunnen uitvoeren, is het van belang om de  risico's van maatschappelijke partners in beeld te hebben. Deze paragraaf heeft tot doel deze taak te ondersteunen.

Beleid samenwerkingspartners
Naar aanleiding van diverse onderzoeken en daaropvolgende aanbevelingen is het beleid op en de werkwijze ten aanzien van samenwerkingspartners (zoals vastgelegd in de nota 'sturing en control op maatschappelijke partners uit 2012) eind 2016 geactualiseerd. Het geactualiseerde beleid en de geactualiseerde werkwijze zijn opgenomen in de op 30 november 2016 door de raad vastgestelde (digitale) samenwerkingswijzer gemeente Venlo. Zie https://venlo.samenwerkingswijzer.nl

Met de (digitale) 'Samenwerkingswijzer gemeente Venlo' wordt toegewerkt naar betere samenwerking, betere sturing en control van samenwerking en naar een goed overzicht van onze samenwerkingspartners.

ga terug