Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Bedragen x € 1

Gegevens 2019

Functiegegevens

Gemeente-secretaris AMG Beurskens

Griffier GJP van Soest

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.428

106.152

Beloningen betaalbaar op termijn

20.218

18.034

Subtotaal

161.646

124.186

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Bedragen x € 1

Gegevens 2018

Functiegegevens

Gemeente-secretaris AMG Beurskens

Griffier GJP van Soest

Interim Gemeente-secretaris HJAM van Loon

Aanvang en einde functievervulling in 2018

20/04 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 20/04

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

95.006

104.699

35.694

Beloningen betaalbaar op termijn

12.937

17.473

5.557

Subtotaal

107.943

122.172

41.251

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

132.559

189.000

56.959

Totale bezoldiging

107.943

122.172

41.251

ga terug