EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De Rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW. Na overleg met de koepelorganisaties van de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) is voor 2018 de EMU-tekortnorm -0,4% van het bbp en is er geen onderverdeling naar bestuurslaag (dus geen individuele referentiewaarde per gemeente). Ook volgen er geen sancties bij overschrijding van de norm.

Tot dusver heeft de Wet Hof voor Venlo geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van het EMU-sald0 op macro-niveau niet heeft geleid tot overschrijdingen.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2019 weer. Voor 2019 (primitief) was een overschrijding van € 5.500.000 begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo is circa € 21.000.000 positiever uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er circa € 25.000.000 minder investeringsuitgaven hebben plaatsgevonden dan primitief begroot.

Bedragen x € 1.000

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo

Begroting
2019

Rekening
2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

7.322

6.515

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

14.885

14.474

+

3

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

7.499

11.262

-

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

38.234

14.745

+

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

10.000

12.624

+

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

1.004

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

9.718

6.633

+

8

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

10.675

5.015

-

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

7.918

9.902

-

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

11

Boekwinst bij verkoop van effecten

3.800

= Berekend EMU-saldo gemeente Venlo

-5.489

15.814

ga terug