Dit is de programmarekening 2019 van de gemeente Venlo.

Belangrijke accenten in de huidige collegeperiode liggen op het weer financieel op orde brengen van onze huishouding, nieuwe perspectieven voor het sociaal domein, grote ontwikkelopgaven en de samenlevingsagenda.

Nadat we daarmee voortvarend aan de slag zijn gegaan in 2018 hebben we deze lijn in 2019 verder doorgezet. En vooralsnog met resultaat. Niet alleen voorzien we over 2019  (opnieuw) een positief rekeningresultaat, ook beleidsinhoudelijk is er op een breed vlak vooruitgang te melden. Dat heeft onder andere geleid tot bijgestelde plannen voor diverse grote projecten, zoals Vierpaardjes, het Kazernekwartier, de Greenport en Brightlandscampus, een verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden en uitgewerkte wijkagenda's waarin inwoners en gemeente gezamenlijk de handen uit de mouwen steken.

Inwoners lijken deze inzet ook te waarderen. Uit de cijfers van de in het najaar van 2019 uitgevoerde stadspeiling blijkt dat het vertrouwen van onze inwoners in het stadsbestuur, na een eerdere stevige daling in de vorige peiling, weer is toegenomen.

In de samenvatting vindt u een beknopte situatieschets van onze organisatie en van onze gemeente, verdieping vindt u in de afzonderlijke programmaverantwoording.