Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen op totaalniveau geen afwijkend resultaat zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit houdt ook in dat het kapitaallastenplafond niet is overschreden. Bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten op de diverse programma's reeds bijgesteld en zijn de voordelen op de kapitaallasten verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 290.000 voordelig.

 Daar de afschrijvingen worden gebaseerd op de in gebruik genomen investeringen voorgaand jaar en de rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari kunnen de kapitaallasten tussentijds vrij nauwkeurig begroot worden. Ten aanzien van de aan grondexploitaties toegerekende rente laat de jaarrekening een budgettaire neutrale verschuiving binnen de programma's Economie en Toerisme,  Ontwikkeling Centrumstad en Wonen en leefomgeving zien.

ga terug