Bijlage VII Staat van vaste activa

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2019

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten sluiten geldleningen

682

563

17

17

34

546

Kosten onderzoek / ontwikkeling

384

424

807

Bijdrage in activa derden

33.518

90

25.108

995

753

1.748

24.203

Gronden en terreinen

1.980

930

321

33.035

11

1.036

1.048

33.634

Woonruimte

36.088

10

2

3

8

Bedrijfsgebouwen

574

4.473

769

683

139.816

6.601

4.288

10.889

137.774

Bedrijfsgebouwen AV

219.574

-951

2.288

5.822

109

109

7.159

Grond, weg en water

4.871

437

-11

44.789

3.249

1.357

4.606

41.966

Grond, weg en water AV

125.844

-123

1.128

15.903

450

450

16.907

Vervoermiddelen

15.779

27

1.026

343

32

375

709

Vervoermiddelen AV

3.900

-27

101

27

101

Subtotaal

442.811

3.835

5.679

1.004

266.098

424

11.219

8.042

19.261

263.814

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2019

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde 31-12-2019

Machines, app en installaties

36.528

71

12.909

1.131

389

1.520

11.850

Machines, app en install. AV

8

-71

183

79

191

Overige materiele vaste activa

42.563

1.030

811

10.465

2.125

345

2.469

10.181

Overige materiele vaste activa AV

429

-1.343

-30

1.771

2

2

399

Kapitaalverstrek. aan deelneming

26.943

21.277

17.905

21.223

1.165

637

637

23.430

Leningen woningbouw corp.

125.355

11.858

616

458

458

11.241

Leningen aan deelnemingen

25.850

3.575

19.525

2.475

586

586

20.625

Overige langlopende leningen

1.338

116

5

5

116

Verstrekte startersleningen

2.292

66

2.292

69

69

2.357

Aandelen in gem. regelingen

105

105

3

3

105

Overige uitzettingen looptijd > 1 jr

4.075

51

1.564

4.024

121

121

5.639

VROM Startersfonds

502

271

502

15

15

772

Subtotaal

265.986

-262

27.717

17.905

84.868

3.255

4.256

2.630

5.885

86.907

TOTAAL GENERAAL

708.798

3.573

33.396

18.909

350.967

424

14.474

4.256

10.672

25.146

350.720

ga terug