1. Gezond en actief Venlo

Inleiding

Het programma 'Gezond en Actief Venlo' gaat over  alle inwoners van onze gemeente. Het is een omvangrijk programma waarin invulling wordt gegeven aan een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.

Het hoofddoel van het programma is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders. Ondersteuning met name op het vlak van onderwijs, participatie, inkomensondersteuning, jeugd, Wmo en sport. Dit  is nader uitgewerkt in vier programmalijnen (Ontplooiing, Gezond & Vitaal, Meedoen en Zelfredzaamheid) die een sterke relatie met elkaar hebben.

In 2019 moest binnen het programma Gezond en actief Venlo nog een grote (financiële) opgave gerealiseerd worden. Deze opgave is gerealiseerd! Onder andere door versterkt in te zetten op relatie- en contractmanagement van aanbieders. Hiernaast is en blijft "de toegang" voor alle maatwerkvoorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Verder is ook gewerkt met kansendossiers om aanbieders uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen, die zowel effectief zijn als ook tot lagere uitgaven leiden.

De beoogde transformatie van minder maatwerkvoorzieningen naar meer algemene voorzieningen kan alleen worden bereikt met een sterke sociale basis. Het kunnen voorkomen van ondersteuning of zorg en het kunnen afschalen van ondersteuning is uitsluitend mogelijk als de sociale basis voldoende sterk is (breed en diep). De sociale basis is in 2019 opnieuw aanbesteed. Helaas heeft de rechtszaak  voor vertraging gezorgd waardoor de definitieve gunning niet in 2019 heeft kunnen plaatsvinden.

Voor beschermd wonen is weer een belangrijke stap gezet in de beoogde afschaling (ambulantisering): van beschermd wonen naar beschermd thuis of zelfs naar zelfstandig wonen met individuele begeleiding. Deze afschaling betekent wel dat de druk op individuele begeleiding en begeleiding groep (dagbesteding) is toegenomen, maar dit is juist het beoogde effect wat we willen bereiken.

Ten aanzien van de BUIG is het risico van een negatieve bijstelling van het budget (inkomsten) opgetreden in een omvang van circa € 1.100.000. Het aantal uitkeringen is gedaald zoals bij het opstellen van de begroting eind 2018 is ingeschat maar de daling van de inkomsten kon niet worden opgevangen door een additionele daling van (het aantal en de uitgaven ten aanzien van de) uitkeringen.

Op het vlak van sport zijn in 2019 belangrijke besluiten genomen ten aanzien van de sportvisie en het zwembad. De sportvisie is vastgesteld en bij de begrotingsbehandeling is het besluit genomen om de realisatie van een nieuw zwembad te gaan voorbereiden.

Voor wat betreft onderwijs is gestart met uitvoering geven aan de budgetovereenkomsten om te blijven voorzien in een goede onderwijshuisvesting.

Het risico dat bij de VoRap en FinRap is gemeld ten aanzien van de uitgaven voor hulp bij het huishouden is opgetreden. De aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief lijkt inderdaad op te treden. Deze invloed lijkt ook van toepassing op andere Wmo voorzieningen. Echter, als gevolg van stringent sturen zijn er op andere organisatieproducten ook financiële voordelen behaald.

Tot slot heeft de definitieve afrekening van de zorgaanbieders tot een positief resultaat geleid.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 238.435
Gerealiseerd € 235.788
Afwijking € 2.646
ga terug