Kredietoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2019 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2019. Met ingang van 2018 is het planmatig onderhoud niet meer meegenomen in onderstaande tabel en ook niet meer in bijlage III.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2019

Restantkrediet
31-12-2019

Totaal kredieten

321.729

184.678

137.051

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2019

Restantkrediet
31-12-2019

Afgesloten kredieten

37.775

32.995

4.780

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2019

Restantkrediet
31-12-2019

Restantkredieten

283.954

151.683

132.271

De afgeronde kredieten in het jaar 2019 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 4.780.ooo. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 4.780.000 wordt in de meerjaren-begroting en via de voortgangsrapportage 2020 verwerkt.

Bij deze jaarrekening zijn dertien kredieten van vóór 2018 afgesloten en dertien kredieten met kredietvotering in 2018 en 2019.

Op 31-12-2019 is het restantkrediet € 132.200.000, waarvan € 118.100.000 van de restantkredieten volgens planning gereed zal komen in de jaren 2021 en verder.

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.

ga terug