Lokale heffingen

Actuele ontwikkelingen

Herziening gemeentelijk belastingstelsel
De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de VNG. In het regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dit betekent dat wij als gemeente Venlo ook deze periode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die wij van het Rijk ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee beperkt. Dit betekent eveneens dat er geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen. In april 2019 heeft de staatssecretaris  van financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft  de bouwstenen voor een beter belastingstelsel weer op te pakken.

Waarderen woningen op gebruikersoppervlakte
In 2018 is gestart met de voorbereidingen ter invoering van een nieuwe WOZ-waarderingssystematiek. Vanaf 2022 legt de wet WOZ de verplichting op om woningtaxaties te baseren op gebruiksoppervlakte. Momenteel gebeurt dit op bruto inhoud van de woning (m3). De totale gebruiksoppervlakte wordt nu verplicht geregistreerd in de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). De BAG wordt beheerd door de gemeenten. De jaren 2019 en 2020 zijn nodig om de beschikbare gegevens op te werken om te komen tot een goede kwalitatieve registratie van oppervlaktegegevens. Het jaar 2021 staat in het teken van testen zodat, na goedkeuring door de Waarderingskamer, de belastingaanslagen m.i.v. 2022 kunnen worden verzonden.

Toerekening overhead
Met ingang van 2017 wordt de totale gemeentelijke overhead centraal begroot binnen Algemene dekkingsmiddelen. In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. Voor 2019 geldt, conform uitgangspunt in de Programmabegroting 2019-2022, een overheadopslag van € 45,- per uur. Deze overheadopslag wordt alleen voorcalculatorisch, dus bij vaststelling van de begroting, berekend. Voor de jaarrekening gaan we uit van dezelfde opslag als bij de begroting.

ga terug