Balans

Bedragen x € 1.000

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

25.556

25.671

Eigen vermogen

91.710

69.353

Algemene reserves

71.806

56.553

Materiële vaste activa

260.879

265.652

Bestemmingsreserves

13.389

10.743

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

7.309

8.507

Gerealiseerd resultaat

6.515

2.057

In erfpacht uitgegeven gronden

10.076

9.145

Investeringen met economisch nut

188.448

190.324

Voorzieningen

29.927

29.136

Investeringen met maatschappelijk nut

55.046

57.676

Financiële vaste activa

64.286

59.644

Vaste schulden > 1 jaar

270.502

314.377

Totaal vaste activa

350.721

350.967

Totaal vaste passiva

392.139

412.865

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

12.249

14.801

Vlottende schulden < 1 jaar

32.069

37.312

Uitzettingen < 1 jaar

75.838

103.867

Overlopende passiva

19.116

23.352

Liquide middelen

2.367

1.278

Overlopende activa

2.149

2.617

Totaal vlottende activa

92.603

122.562

Totaal vlottende passiva

51.184

60.664

Verliescompensatie Wet Vpb 1969

PM

PM

Gewaarborgde geldleningen

400.632

393.200

Garantstellingen

0

0

ga terug