Bijlage II Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2019

realisatie 2019

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

56.553

16.914

1.662

71.806

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

50.109

11.696

61.806

Algemene Grondreserve

6.444

5.218

1.662

10.000

Totaal reserves met een Bufferfunctie

56.553

16.914

1.662

71.806

B

BESTEMMINGSRESERVES

10.743

7.058

4.411

13.389

1

Bestemmingsreserves Overige

Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

243

70

120

193

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

525

525

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

53

53

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

496

15

512

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

551

77

25

603

Reserve Bodemkwaliteit

1.275

842

484

1.633

Reserve Regionaal Werkbedrijf

654

25

194

485

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

984

218

1.202

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.

65

65

Reserve Geluidkwaliteit

1.715

7

1.709

Reserve Parkeerfonds

248

109

139

Reserve Nieuwe Venlonaren

147

147

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

381

655

194

842

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

1.140

1.140

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

1.000

17

983

Reserve Woonwagenlocaties

Reserve Coronafonds

Totaal Bestemmingsreserves overige

7.612

4.042

1.873

9.782

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

Reserve Afschrijving activa

Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

136

2.967

3.103

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

136

2.967

3.103

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

2.400

2.296

104

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

125

49

175

Egalisatiereserve Openbare verlichting

469

243

227

Totaal Egalisatiereserves

2.994

49

2.539

505

TOTAAL RESERVES

67.296

23.972

6.073

85.195

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2019

realisatie 2019

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

2.057

6.515

2.057

6.515

Totaal saldo baten en lasten

2.057

6.515

2.057

6.515

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

69.353

30.488

8.130

91.710

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

3.021

3.671

4.207

2.485

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

171

81

82

170

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

505

289

246

547

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

788

474

606

656

Voorziening onderhoud GRP+

10.301

1.584

4.296

7.589

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

170

60

62

168

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

152

144

48

248

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

460

74

386

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

15.109

6.763

9.622

12.249

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

364

64

428

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.971

151

2.820

Voorziening Afval

Voorziening Reparatie derde jaar WW

40

40

80

Totaal voorziening Middelen van derden

3.375

104

151

3.328

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders

4.849

1.776

66

6.559

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.949

173

2.121

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

745

418

327

Voorziening Voormalig personeel

275

214

61

Voorziening BTW claim park.Maaswaard

288

288

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

1.418

1.418

Voorziening Woonwagenlocaties

1.029

1.029

Totaal Voorzieningen Overige

10.651

4.396

698

14.349

TOTAAL VOORZIENINGEN

29.136

11.262

10.471

29.927

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

98.488

41.750

18.601

121.637

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2019

Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet:https://www.venlo.nl/middelen

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

Opheffen Reserves en Voorzieningen

In te stellen reserves en voorzieningen

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
Team Veiligheid en Wijkgericht Werken
Aard van de voorziening Voorzieningen overige.
Doelstelling
De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN).
Deze voorziening wordt gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen.
Onderbouwing
Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten vallen voor 75% in de periode tot en met 2024.
De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de concept berekeningsbedragen hoger dan waar wij als gemeente vanuit zijn gegaan.
Totaal betreft het een afwijking tot en met boekjaar 2033 van afgerond € 1.418.000.
Volume € 1.418.000
Voeding Jaarrekening 2019.
Looptijd Ultimo 2037.

Voorziening Woonwagenlocaties
Team Project- en procesmanagement
Besluit instelling voorziening Jaarrekening 2019
Aard van de voorziening Voorzieningen overige.
Doelstelling
Deze voorziening wordt ingesteld  ter dekking van de kosten die afgeboekt dienen te worden na overdracht van de woonwagenlocaties aan de woningcorporatie.
Onderbouwing
De herinrichting van acht woonwagenlocaties (45 standplaatsen) is gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht  van het eigendom aan Woonwenz kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Voor zeven van de acht woonwagenlocaties is reeds een overeenkomst met Woonwenz gesloten waarin de verkoopopbrengst reeds is vastgelegd. Daarmee is een verplichting aangegaan en is op basis van de gerealiseerde en nog te maken geraamde kosten een redelijke inschatting te maken van het verlies.
Volume Eenmalige storting van € 1.029.371
Voeding N.v.t.
Looptijd Tot het moment van overdracht van de overige woonwagenlocaties.

Reserve Woonwagenlocaties
Team Project- en procesmanagement
Besluit instelling reserve Jaarrekening 2019
Aard van de reserve  Bestemmingsreserve
Doelstelling ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.
Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht  van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.
Volume Eenmalige storting van € 971.335
Voeding N.v.t.
Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Reserve Coronafonds
Team Financiën
Besluit instelling reserve Jaarrekening 2019
Aard van de reserve  Bestemmingsreserve
Doelstelling
Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
Onderbouwing
De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker.
De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker. Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een ‘risico-reserve’ welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd.  
Volume € 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad.
Voeding Resultaatbestemming 2019
Looptijd t/m 31-12-2022.

ga terug