Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een structureel overschot. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een “materieel” evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2019

Baten

01. Gezond en actief Venlo

1.507

02. Leefbaar Venlo

3.119

03. Grenzeloos Venlo

04. Welvarend Venlo

5.217

05. Centrumstad Venlo

3.532

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

533

Algemene middelen

32.171

Totaal baten

46.078

Onttrekking aan reserves

01. Gezond en actief Venlo

382

02. Leefbaar Venlo

4.744

03. Grenzeloos Venlo

04. Welvarend Venlo

219

05. Centrumstad Venlo

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

491

Algemene middelen

237

Totaal onttrekking aan reserves incidenteel

6.073

Totaal incidentele baten

52.151

Lasten

01. Gezond en actief Venlo

2.264

02. Leefbaar Venlo

6.019

03. Grenzeloos Venlo

1.280

04. Welvarend Venlo

4.625

05. Centrumstad Venlo

2.648

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

1.057

Algemene middelen

24.190

Totaal lasten

42.084

Toevoeging aan reserves

01. Gezond en actief Venlo

1.101

02. Leefbaar Venlo

2.695

03. Grenzeloos Venlo

218

04. Welvarend Venlo

2.647

05. Centrumstad Venlo

2.855

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

842

Algemene middelen

7.661

Totaal toevoeging aan reserves incidenteel

18.019

Totaal incidentele lasten

60.103

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-7.952

Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000.

Baten

 • De incidentele baten binnen programma 1 hebben betrekking op inkomensoverdrachten VSV (€600.000) en ESF (€ 300.000) middelen arbeidsmarktregio (€ 200.000).
 • De baten binnen programma 2 betreffen incidenteel hogere bouwleges voor grote projecten (€900.000), grondexploitaties (€ 1.200.000), bommenregeling (€ 600.000) en projecten bestrijding en voorkomen overlast (€ 200.000).
 • Programma 4 betreft inkomensoverdracht HBO-onderwijs (€ 300.000), TPN/DCGV (€ 400.000), Interregprojecten (€ 500.000) en grondexploitaties (€ 4.000.000).
 • Programma 5 betreft grondexploitaties (€ 3.500.000)
 • Programma 6 betreft Interregprojecten € 400.000, en inkomsten geluidskwaliteit € 100.000.
 • De baten binnen algemene middelen betreffen het shared service centrum (€ 1.200.000), desinvestering Appafonds (€ 4.000.000) en BV Campus vastgoed/BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (€ 20.200.000), incidentele decentralisatieuitkeringen gemeentefonds (€ 3.100.000) en incidentele middelen jeugdzorg gemeentefonds (€ 2.400.000).

Lasten

 • Programma 1: Inkomensoverdracht VSV € 600.000, perceptiekosten 3D € 600.000, ESF € 300.000, projecten regionaal werkbedrijf € 200.000, specifieke inhuur € 200.000.
 • Programma 2: Grondexploitaties € 1.700.000, FLO brandweer € 1.400.000) bommenregeling € 900.000, specifieke inhuur € 400.000, omgevingswet € 300.000, verkoop parkeergarages € 200.000.
 • Programma 3: Regionale energiestrategie € 1.300.000.
 • Programma 4: TPN/DCGV (€ 1.000.000), Interregprojecten (€ 500.000) en grondexploitaties (€ 2.600.000), inkomensoverdracht HBO onderwijs en onderzoek (€ 300.000), specifieke inhuur (€ 200.000).
 • Programma 5: Grondexploitaties € 2.600.000.
 • Programma 6: Interregprojecten € 400.000 en uitgaven bodem- en geluidskwaliteit € 300.000, circulariteit € 200.000.
 • Algemene middelen: shared service centrum (€ 1.200.000), desinvestering Appafonds (€ 4.000.000) en BV Campus vastgoed/BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (€ 16.800.000), Pensioenvoorziening wethouders € 1.800.000, project informatiebeheer op orde (€ 200.000), specifieke inhuur (€ 200.000).

De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Structurele reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2019

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

1.150

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

112

Algemene reserve (bespaarde rente)

2.634

Totaal structurele baten en lasten

3.896

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel rekeningsaldo

Begroting 2019

Realisatie 2019

Saldo baten en lasten

14.359

22.358

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-14.359

-15.842

Begrotingssaldo na bestemming

0

6.515

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-5.086

-7.952

Structureel rekeningsaldo

5.086

14.467

ga terug