Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's

bedragen x € 1.000

Taakveld

Raadsprogramma

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur

2.749

7.300

-4.551

2. Leefbaar Venlo

176

4.263

-4.086

3. Grenzeloos Venlo

2.572

3.038

-465

Mutaties reserves

6.073

21.915

-15.842

1. Gezond en actief Venlo

382

1.101

-719

2. Leefbaar Venlo

4.744

3.845

899

3. Grenzeloos Venlo

218

-218

4. Welvarend Venlo

219

2.647

-2.429

5. Centrumstad Venlo

2.967

-2.967

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

491

842

-351

Algemene middelen

237

10.295

-10.057

Burgerzaken

2.490

2.954

-465

2. Leefbaar Venlo

2.490

2.954

-465

Beheer overige gebouwen en gronden

182

-182

2. Leefbaar Venlo

182

-182

Overhead

1.961

40.278

-38.317

Algemene middelen

1.961

40.278

-38.317

Treasury

29.543

24.028

5.514

Algemene middelen

29.543

24.028

5.514

OZB woningen

18.498

593

17.905

Algemene middelen

18.498

593

17.905

OZB niet-woningen

19.915

517

19.398

Algemene middelen

19.915

517

19.398

Parkeerbelasting

3.193

3.193

2. Leefbaar Venlo

3.193

3.193

Belastingen overig

946

203

743

5. Centrumstad Venlo

190

182

7

Algemene middelen

757

21

736

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

241.019

241.019

Algemene middelen

241.019

241.019

Overige baten en lasten

50

4.181

-4.131

Algemene middelen

50

4.181

-4.131

Crisisbeheersing en brandweer

45

8.682

-8.637

2. Leefbaar Venlo

45

8.682

-8.637

Openbare orde en veiligheid

899

3.031

-2.133

2. Leefbaar Venlo

687

3.031

-2.344

5. Centrumstad Venlo

211

211

Verkeer en vervoer

702

15.406

-14.704

2. Leefbaar Venlo

525

14.595

-14.070

4. Welvarend Venlo

178

811

-634

Parkeren

386

2.495

-2.109

2. Leefbaar Venlo

386

2.495

-2.109

Economische havens en waterwegen

297

202

95

4. Welvarend Venlo

297

202

95

Economische ontwikkeling

1.649

2.733

-1.084

4. Welvarend Venlo

1.230

1.651

-421

5. Centrumstad Venlo

28

284

-256

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

390

797

-407

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.501

5.493

-991

2. Leefbaar Venlo

30

91

-61

4. Welvarend Venlo

4.471

5.402

-931

Bedrijvenloket en -regelingen

606

1.128

-522

4. Welvarend Venlo

385

1.025

-640

5. Centrumstad Venlo

222

103

118

Economische promotie

1.879

746

1.133

4. Welvarend Venlo

7

449

-442

5. Centrumstad Venlo

255

-255

Algemene middelen

1.873

42

1.830

Onderwijshuisvesting

156

8.315

-8.160

1. Gezond en actief Venlo

156

8.315

-8.160

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.228

7.163

-1.935

1. Gezond en actief Venlo

5.228

7.163

-1.935

Sportbeleid en activering

253

1.634

-1.381

1. Gezond en actief Venlo

253

1.634

-1.381

Sportaccommodaties

2.568

6.896

-4.328

1. Gezond en actief Venlo

2.568

6.896

-4.328

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

204

7.333

-7.130

1. Gezond en actief Venlo

21

782

-760

5. Centrumstad Venlo

182

6.552

-6.369

Musea

149

1.951

-1.802

2. Leefbaar Venlo

79

888

-810

5. Centrumstad Venlo

71

1.063

-992

Cultureel erfgoed

80

532

-451

2. Leefbaar Venlo

80

532

-451

Media

1.834

-1.834

5. Centrumstad Venlo

1.834

-1.834

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

465

7.020

-6.554

2. Leefbaar Venlo

204

6.006

-5.802

3. Grenzeloos Venlo

191

136

55

4. Welvarend Venlo

8

310

-302

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

63

567

-505

Samenkracht en burgerparticipatie

1.157

18.199

-17.042

1. Gezond en actief Venlo

1.157

18.199

-17.042

Wijkteams

6

3.062

-3.056

1. Gezond en actief Venlo

6

3.062

-3.056

Inkomensregelingen

43.338

52.937

-9.600

1. Gezond en actief Venlo

43.338

52.937

-9.600

Begeleide participatie

181

16.809

-16.628

1. Gezond en actief Venlo

181

16.809

-16.628

Arbeidsparticipatie

952

6.262

-5.310

1. Gezond en actief Venlo

952

6.262

-5.310

Maatwerkvoorzieningen WMO

6

2.523

-2.517

1. Gezond en actief Venlo

6

2.523

-2.517

Maatwerkdienstverlening 18+

1.082

20.770

-19.688

1. Gezond en actief Venlo

1.082

20.770

-19.688

Maatwerkdienstverlening 18-

3.154

30.301

-27.148

1. Gezond en actief Venlo

3.154

30.301

-27.148

Geëscaleerde zorg 18+

1.947

48.137

-46.190

1. Gezond en actief Venlo

1.947

48.137

-46.190

Geëscaleerde zorg 18-

2.040

3.931

-1.892

1. Gezond en actief Venlo

2.040

3.931

-1.892

Volksgezondheid

624

6.965

-6.341

1. Gezond en actief Venlo

624

6.965

-6.341

Riolering

8.342

5.968

2.374

2. Leefbaar Venlo

8.342

5.968

2.374

Afval

9.831

9.735

95

2. Leefbaar Venlo

9.831

9.735

95

Milieubeheer

188

1.144

-956

2. Leefbaar Venlo

45

63

-18

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

143

1.081

-938

Begraafplaatsen-crematoria

398

381

17

2. Leefbaar Venlo

398

381

17

Ruimtelijke ordening

13

1.655

-1.642

2. Leefbaar Venlo

6

1.370

-1.364

5. Centrumstad Venlo

7

161

-154

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

124

-124

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

4.728

4.206

523

2. Leefbaar Venlo

1.167

1.576

-409

5. Centrumstad Venlo

3.562

2.629

932

Wonen en bouwen

9.431

9.673

-242

2. Leefbaar Venlo

9.425

8.230

1.194

5. Centrumstad Venlo

6

984

-978

Algemene middelen

458

-458

Eindtotaal

433.922

427.406

6.515

ga terug