Bijlage IX Samenwerkingspartners

In het Dashboard Samenwerking is de meeste (en de meest actuele) achtergrondinformatie te vinden per samenwerkingsverband.
Het dashboard is bereikbaar via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

In onderstaande tabellen is de informatie uit het dashboard samengevat weergegeven (peildatum jaarrekening 2019).

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

1

Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.

Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 10.000

Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 10.000

-

-

-

-

-

-

2

BNG Bank N.V. (BNG Bank)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.991.000.000

-

Vreemd vermogen:
Vreemd Vermogen € 132.518.000.000

-

Financieel resultaat:
Nettowinst € 337.000.000

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

3

BV Bodemzorg Limburg (BL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: A.G.M. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Voorkomen van hinder van elkaar,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden

Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.000

Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.157,5

Eigen vermogen:
Jaarrekening 2018 € 1.890.307

-

Vreemd vermogen:
Jaarrekening 2018 € 28.065.966

-

Financieel resultaat:
Jaarrekening 2018 € -1.961.930

-

4

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren.In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).

Inbreng financiële middelen:
deelneming door inbreng kapitaal € 3.903.200

-

Eigen vermogen:
Inleg eigen vermogen € 18.006.125

Begroot Eigen vermogen:
Inleg eigen vermogen € 20.354.000

Vreemd vermogen:
Bankleningen € 5.533.334

Begroot Vreemd vermogen:
Bankleningen € 12.133.000

Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € -2.135.044

Begroot Financieel resultaat:
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 € 2.068.707
Winst- en verliesrekening € -2.443.000
Totaal € -374.293

5

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 5.165.249
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000
Totaal € 37.357.277

-

Eigen vermogen:
omvang Agioreserve € 46.392.000

Begroot Eigen vermogen:
omvang Agioreserve € 46.392.000

Vreemd vermogen:
participanten € 93.948.000

-

Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € 2.614.385

Begroot Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € 9.135.000
contante waarde grex 1-1-2016 € 20.204.950
eindwaarde grex 1-1-2019 € 70.826.457
Totaal € 100.166.407

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

6

BanenpleinLimburg (BPL)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

CBL Vennootschap BV (CBL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 136.957

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 22.040

Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 16.517

Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -9.822

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € 0

8

CSV Amsterdam BV (CSV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

-

Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 770.000

-

Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0

-

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -100.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

9

GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

-

Inbreng financiële middelen:
€ 43.007

-

-

-

-

-

-

10

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam)
Algemeen Bestuur (AB)
Dagelijks Bestuur (DB)

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.

Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.600.000

Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.716.000

Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 268.000

Begroot Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -1.193.000

Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 5.859.000

Begroot Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 5.168.000

Financieel resultaat:
Resultaat € -325.000

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat € 0

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

11

GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Burgemeester: A. Scholten
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus.De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten is voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('prasident').)
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten is in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender').)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn:•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid•Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie•Commissie economie en toerisme•Commissie werkgelegenheid en opleiding•Commissie sociale zaken, cultuur en sport.•INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.

Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage € 20.640

-

Eigen vermogen:
eigen vermogen (begin 2018) € 372.798
eigen vermogen (eind 2018) € 380.910
Totaal € 753.708

-

Vreemd vermogen:
vreemd vermogen begin 2018 € 445.018
vreemd vermogen eind 2018 € 570.090
Totaal € 1.015.108

-

Financieel resultaat:
Exploitatie ontvangst € 1.284.267
Explotatie uitgave € 1.276.156
Totaal € 2.560.423

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatie ontvangst € 1.213.489
Explotatie uitgave € 1.213.104
Totaal € 2.426.593

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

12

GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh

-

-

Eigen vermogen:
2017 € 3.238.764

-

-

-

-

-

13

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)

Strategische kansen: Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

14

GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt:a. < 14.999 inwoners 1 stem;b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen;c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen;d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen;e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen;f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen;g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen;h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen;i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen;j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen;k. etc)

-

-

Eigen vermogen:
Samenw. ICT NML € 5.237

-

Vreemd vermogen:
Samenw. ICT NML € 6.140.502

-

Financieel resultaat:
Exploitatie Samenw. ICT NML € 5.237

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

15

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: W.P.M. Tijssen

Zeggenschap:
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.

-

Inbreng financiële middelen:
nvt € 0

-

Begroot Eigen vermogen:
nvt € 0

-

Begroot Vreemd vermogen:
nvt € 0

Financieel resultaat:
Algemene Reserve € 21.901

Begroot Financieel resultaat:
Algemene Reserve € 2.034.528

16

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten
Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé
Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan,het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Strategische kansen: Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.

Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 10.629.000

Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 10.946.200

-

-

-

-

-

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

17

GR WAA (WAA)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort
Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)

Inbreng financiële middelen:
Tekortfinanciering € 2.500.000
WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) € 14.161.922
Totaal € 16.661.922

-

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.071.000

-

Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen Lang € 4.154.000
Vreemd vermorgen Kort € 1.002.000
Totaal € 5.156.000

-

Financieel resultaat:
Concernresultaat GR WAA € -2.204.000

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

18

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers


Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.

-

-

-

-

-

-

Financieel resultaat:
Totaal begroting Omnibuzz € 22.958.477

Begroot Financieel resultaat:
Totaal begroting Omnibuzz € 22.000.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

19

Kunstencentrum Venlo (KCV)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 897.076

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 932.974

Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 729.406

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 919.375
Voorzieningen € 45.402
Totaal € 964.777

-

Financieel resultaat:
Exploitatiesaldo € 120.799

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatiesaldo € 0

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

20

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7 )

Strategische kansen: Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio

Inbreng financiële middelen:
Bijdrage Venlo € 457.979

-

-

-

-

-

Financieel resultaat:
MGR € 70.736
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054
Totaal € 1.240.790

-

21

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

22

NV Enexis Holding (Enexis)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen vanéén stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306

-

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.024.000.000

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende verplichtingen € 823.000.000
Langlopende verplichtingen € 2.868.000.000
Totaal € 3.691.000.000

-

Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € 319.000.000

-

23

Omroep Venlo

Motieven voor samenwerking: Versterken van de democratie. De belangrijkste motieven zijn: Versterken van de democratie

Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849

Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -110.353

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 187.215
Langlopende leningen € 164.399
Totaal € 351.614

-

Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 85.297

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 5.467

24

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

Strategische kansen: zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

25

Poppodium Grenswerk

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Inbreng financiële middelen:
subsidie € 559.817

Inbreng financiële middelen:
subsidie € 559.817

Eigen vermogen:
Reserves en fondsen € 181.311

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 242.761
Langlopende schulden € 88.125
Voorzieningen € 0
Totaal € 330.886

-

Financieel resultaat:
Exploitatieresultaat € 78.644

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatieresultaat € 0

26

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 1.604.945

Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 1.610.000

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 23.506

Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 5.000

Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -15.300

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -10.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

27

Regio Venlo

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Burgemeestersoverleg regio Venlo - Burgemeester: A. Scholten
secretarissenoverleg regio venlo - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens
Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters,
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé

Zeggenschap:
Regio Venlo (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner) € 403.488

Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner) € 404.768

-

Begroot Eigen vermogen:
eigen vermogen regio € 837.429

-

Begroot Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen regio € 323.036

Financieel resultaat:
begroting regio Venlo € 235.866

Begroot Financieel resultaat:
begroting regio Venlo € 1.501.859

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

28

Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: E. Faessen

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".)
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).

Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 134.199
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 118.641
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 42.838
Kosten andere partners € 16.055
Totaal € 311.733

Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 152.018
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 142.647
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 52.840
Kosten andere partners € 20.960
Totaal € 368.465

-

Begroot Eigen vermogen:
Bestemmingsreserve € 0

-

Begroot Vreemd vermogen:
€ 0

-

Begroot Financieel resultaat:
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.244.000

29

Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gmeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675

Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675

Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 255.442

-

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 502.513
Voorzieningen € 164.525
Totaal € 667.038

-

Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 6.219

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € -6.292

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

30

Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

Motieven voor samenwerking: het betreft een wettelijke taak. De belangrijkste motieven zijn: het betreft een wettelijke taak

Inbreng financiële middelen:
subsidie peuteropvang en VVE € 2.168.889

-

-

-

-

-

-

-

31

Stichting Venlo Partners (VP)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.

Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435.000

Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435.000

Eigen vermogen:
Bestemmingsreserves € 57.582
Overige reserves € 17.599
Totaal € 75.181

-

-

-

Financieel resultaat:
financieel resultaat € -8.031

Begroot Financieel resultaat:
financieel resultaat € 0

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

32

Theater de Maaspoort

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Inbreng financiële middelen:
subsidie € 2.064.096

Inbreng financiële middelen:
subsidie € 2.056.665

Eigen vermogen:
Algemene reserve € 4.663.251

Begroot Eigen vermogen:
Algemene reserve € 4.512.766

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 1.775.149
Langlopende schulden € 1.407.624
Voorzieningen € 3.590.963
Totaal € 6.773.736

Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 1.606.204
Langlopende schulden € 1.641.274
Voorzieningen € 3.327.452
Totaal € 6.574.930

Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 8.319

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € -100.000

33

Verkoop Vennootschap BV

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67
Kapitaalverstrekking € 105.000
Totaal € 105.067

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67
Kapitaalverstrekking € 0
Totaal € 67

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 112.116

Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 137.500

Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 30.170

Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 7.500

Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -38.818

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -12.500

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

34

Vordering op Enexis BV (VoE)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 66
Lening € 1.165.000
Totaal € 1.165.066

Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 66
Lening € 0
Totaal € 66

Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € -2.290

Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 0

Vreemd vermogen:
Langlopende schulden € 356.324.436

Begroot Vreemd vermogen:
Langlopende schulden € 0

Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -11.462

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -10.000

35

Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: M. Verhoef

Zeggenschap:
Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: )

-

-

-

-

-

-

-

-

ga terug