6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

In 2019 zijn we met dit 'nieuwe' programma gestart met de volgende hoofddoelstelling: het bereiken van bewustwording en draagvlak in de samenleving voor verduurzaming en klimaatadaptatie van onze regio, met als hoofddoel dat de nationale en (boven-)lokale klimaatambities worden gerealiseerd. We hebben dit verwezenlijkt met een Venlose aanpak. Deze is erop gericht duurzaamheid als een kansendossier te beschouwen. Dat wil zeggen dat duurzaamheid niet minder, maar juist meer plezier en perspectief biedt voor inwoners en bedrijven. Naast people, planet en profit hebben we de 'P' van plezier toegevoegd.

In de begroting 2019-2022 is 2019 voor dit programma een overgangsjaar genoemd (overgang van 'denken' naar 'doen'). Voor 2019 geldt dat het programma primair in het teken stond van het vertalen van nationaal beleid naar de regionale/lokale context, het uitvoeren van wettelijke taken en het aangaan van de dialoog met inwoners, ondernemers, organisaties, overheden en ketenpartners. Deze dialoog diende een tweeledig doel. Enerzijds het creëren van bewustwording en anderzijds het ophalen van initiatieven en ideeën rondom het thema circulariteit en duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een concreet uitvoeringsprogramma waarin zowel de wettelijke taken als de initiatieven en ideeën zijn uitgewerkt in concrete projecten. Het uitvoeringsprogramma kent  drie, nauw met elkaar verbonden, programmalijnen:

  1. Energietransitie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Circulariteit

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 3.788
Gerealiseerd € 3.411
Afwijking € 376
ga terug