Rekenkameronderzoeken

In overleg met de auditcommissie en de rekenkamer Venlo is besloten de monitoring van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken op te nemen in de verschillende P&C-momenten. In deze paragraaf is enkel de monitoring van de aanbevelingen gericht aan het college opgenomen. De griffie monitort de aanbevelingen gericht aan de raad.

In overleg met de auditcommissie en de rekenkamer Venlo is besloten de onderstaande twee onderzoeken te monitoren voor de jaarstukken 2019:

  1. Onderzoek Evaluatie 3D Venlo. Analyse financiële situatie, achtergronden en verbetermaatregelen (raad 31-10-2018);
  2. Regionaal (be)GRIP? Een onderzoek naar de governance van de veiligheidsregio Limburg-Noord (raad 28-06-2017)

Onderzoek Evaluatie 3D Venlo
In mei 2017 bleek dat de gemeente met grote overschrijdingen kampt op de 3D. De forse omvang hiervan was noch door college, noch door de raad voorzien. De rekenkamer wilde met dit onderzoek meer zicht bieden op verklaringen voor deze overschrijdingen en aanknopingspunten aandragen voor verbetermogelijkheden.

De centrale vraag van het onderzoek luidt:
Heeft de gemeente Venlo – gezien de (financiële) kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld – haar doelstellingen op het Wmo-, participatie- en jeugdbeleid op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze behaald?

 

Aanbevelingen

Uitgevoerde actie

Status

Toelichting

1.

Verruim het budgettair kader voor het sociaal domein naar het realistisch kostenniveau zoals uit dit onderzoek blijkt.

De raad heeft besloten het budgettair kader op te heffen (27 februari 2019). Dit sluit tevens aan bij de herinrichting van de programmabegroting waarbij de opgaven voor jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn ondergebracht in één programma: programma Gezond en Actief Venlo..

Aanbeveling is opgevolgd

Er  wordt niet meer gesproken over een budgettair kader er wordt realistisch begroot.

2.

Het succes van het strengere inkoopregime is mede afhankelijk van andere maatregelen die de toegang tot maatwerkvoorzieningen                

a.         Een betere benutting van de basisvoorzieningen (waarvoor ook duidelijk moete zijn of het huidige voorzieningen aanbod voldoet aan de behoefte;

b.         Beter functioneren sociale (wijk)teams, die structureel inzetten op het benutten van eigenkracht, sociale netwerken en basisvoorzieningen en daarmee de toegang tot maatwerk minder ruim maken;

c.      Een efficiëntere uitvoeringsorganisatie;

a.         Op 11 december 2018 is het beleids- en actieplan 2019-2020 ‘sociale basis in Venlo, inwoners aan zet en algemene voorzieningen’ vastgesteld  (RIB 2018-147) Hiermee worden een bijdrage geleverd aan het bereiken van financieel evenwicht in het SD én tegelijkertijd ondersteuning geboden aan hen die dit nodig hebben.
b.         Dit maakt onderdeel uit van de maatregelen die reeds getroffen waren ten tijde van het rekenkameronderzoek. Door het stringenter voeren van beleid op de toegang is het aantal inwoners dat in 2018 gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen Wmo en Beschermd worden gedaald tov voorgaande jaren. Dit is ook een onderdeel van herijking beleid
c.         Dit maakt onderdeel uit van de maatregelen die reeds getroffen waren ten tijde van het rekenkameronderzoek. Tevens herinrichting toegang inclusief (sociale) wijkteams. Dit is ook een onderdeel van herijking beleid.

Aanbeveling is deels  opgevolgd

Er is geen cijfermatige onderbouwing. De aanbesteding sociale basis is in de afrondende fase beland. Daarmee is in praktische zin nog geen uitvoering gegeven aan het beleids- en actieplan.

Voor de herijking beleid is besluitvorming voorzien in de raad van oktober 2020. De raad  heeft in dit kader in januari 2020 de uitgangspunten voor de herijking vastgesteld.

3.

Beschouw het huidige, voorgenomen maatregelenpakket gericht op het terugbrengen van de netto lasten, kritisch in het licht van bovenstaande bevindingen en zie af van maatregelen waarvoor de (financiële dan wel inhoudelijke) noodzaak ontbreekt of die averechts kunnen uitpakken. Betrek de raad bij deze afweging.

De maatregelen zijn volledig geïntegreerd in het programma Gezond en actief Venlo. Op 19 december 2018 heeft de raad besloten over de aanpassingen van de 12 sectorale programma’s naar zes integrale programma’s.

Aanbeveling is opgevolgd

Besluitvorming over het programma Gezond en actief Venlo is onderdeel van de P&C producten.

Aanbevelingen

Uitgevoerde actie

Status

Toelichting

4.

Verstevig de sturing op kostenbeheersing. Beheerstaken moeten belegd zijn bij medewerkers die over de positie en instrumenten beschikken om deze te kunnen invullen.

Dit is een wezenlijk element van een integraal (door)ontwikkeltraject voor het sociaal domein dat de organisatie in staat stelt strategische doelstelling ‘passende zorg en ondersteuning bij een duurzaam financieel evenwicht’ te realiseren.
Een andere onderdeel: is de ‘rapportage programma Gezond en actief Venlo’

status niet bekend

Het is niet bekend wat de stand van zaken is, wat dit traject moet opleveren en wanneer het gereed moet zijn.

5.

Creëer een lerende omgeving waarin signalen van knelpunten en risico’s open besproken worden met als doel te leren en te verbeteren. Ga tegen dat signalen worden achtergehouden uit vrees te worden afgerekend op ene gesprek aan resultaat of op ongewenst resultaten.

Dit is onderdeel van het (door)ontwikkeltraject. Er wordt gewerkt aan het creëren van een open cultuur die dit moet bevorderen.

Status niet bekend

Het is niet bekend wat de stand van zaken, wat de concrete actiepunten zijn, wat het moet opleveren en wanneer het gereed moet zijn.

6.

Breng de raad beter in positie om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen:

a.         Werk een spoorboekje procesgang raad 3D uit voor de middellange termijn en bespreek dit in het presidium, waarbij wordt aangegeven:

·       Wanneer en hoe de raad in positie wordt gebracht en voldoende voorbereidingstijd krijgt voor het besluitvormend debat.
·       Wanneer het besluitvormend debat wordt gevoerd over de evaluatie van de 11 maatregelen, gericht op de doelmatigheid en effecten van ingezette maatregelen.
·       Wanneer het besluitvormend debat wordt gevoerd over een bijgesteld en samenhangend budgettair kader voor het hele sociaal domein.
·       Geef daarbij ook aan op welke onderdelen de raad het publieke verantwoordingsgesprek moet voeren.

a.          In juni 2019 heeft bij de raad bij het college de opdracht belegd dat de raad bij behandeling van de begroting een uitgewerkt voorstel ontvangt, met daarin een procesvoorstel voor de uitwerking van de hernieuwde visie (initiatiefvoorstel). In dat raadsvoorstel wordt- naast de zes bouwstenen- uitwerking gegeven aan:
a. Ontwikkeling kwaliteitseisen transformatieopgave en inrichting publieke verantwoording.
b. Ontsluiten van de nodige zorg- en ondersteuningsinformatie.

Het spoorboekje is in januari 2020 bij raadsvoorstel aan de raad voorgelegd en vastgesteld. In het verdiepingsoverleg van de fractievoorzitters met de portefeuillehouder op 15 januari jl. is de afspraak gemaakt het spoorboekje veder wordt uitgewerkt en aangevuld met de behandeling van de evaluatie #D in de raad, de 11 maatregelen en themabijeenkomsten in Q1 en Q2.
Wenselijk is dat de raad:
1. Goed geïnformeerd raakt.
2. Een beeld krijgt van de mogelijkheden c.q. de knoppen om aan te draaien in het sociaal domein.
3. Constructief overleg kan aangaan met maatschappelijke partners en cliënten.
4. In een openbaar debat het gewenste scenario kan bepalen.
5. heldere kaders kan stellen op basis waarvan het college slagvaardig kan opereren (in het veld) en verantwoorden (aan de raad). 

Aanbeveling is deels opgevolgd

Het spoorboekje is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het vervolg hiervan is het onderdeel van het proces Herijking beleid.

De stand van zaken van de monitor sociaal domein is niet bekend.

b. Betrek de raad dan wel de auditcommissie bij de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein

b.       Er wordt gewerkt aan een integrale monitor, de ‘Rapportage programma gezond en actief Venlo’ (kwartaalrapportage) en geeft inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen binnen het brede sociale domein en inzicht in de voortgang om te komen tot duurzaam financieel evenwicht. Deze is breder dan de rapportages (financieel evenwicht) sociaal domein die 2018 aan de raad is voorgelegd.

 aanbeveling is deels opgevolgd

7

Geef het college een bestuursopdracht die bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft nader onderzoek naar de hoogte van de indirecte personeelskosten die voor de taken binnen het sociaal domein gemaakt worden; het tweede deel betreft de omvang van de financiële ruimte binnen de taken op het gebied van volksgezondheid, educatie en andere onderdelen van het sociaal domein. Dat is belangrijk omdat beide onderdelen van invloed zijn op de netto-lasten in het sociaal domein én de hoogte van de besparingsopgave

aanbeveling is niet opgevolgd

Deze opdracht is belegd bij het college met het vaststellen van dit raadsbesluit. De raad heeft nog geen terugkoppeling ontvangen over de bestuursopdracht.

Aanbevelingen

Uitgevoerde actie

Status

Toelichting

8

Verstevig de eigen positie als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger door samen met het college een kader vast te stellen voor controle op de uitvoering en afspraken te maken over informatievoorziening en betrokkenheid.

a.         Dat vereist nieuwe, scherpere kaders voor het sociaal domein, waarin ook de te nemen kostenbesparende maatregelen (zie aanbeveling 3 aan het college) zijn verwerkt. Deze kaders leggen de beoogde doelen vast, werken die uit naar operationeel niveau en koppelen aan de doelen indicatoren voor doelbereik.
b.         De kaders bevatten een sturingsfilosofie waarvan prikkels uitgaan voor het realiseren van kwaliteit en budgetbeheersing.
c.          Maak afspraken die ervoor zorgen dat de raad over de juiste, tijdige en volledige informatie beschikt die nodig is om kaders te stellen, de uitvoering te controleren en de achterban te vertegenwoordigen.

a+b.  In uitvoering van het initiatiefbesluit staat voor 2020 de uitrol van het nieuwe beleid op het programma. Daarvoor is een projectopdracht in voorbereiding. De agendacommissie ontvangt nog een uitgewerkt spoorboekje.
c.         In 2019 is door de organisatie in nauw overleg met de auditcommissie en een  vertegenwoordiging van het sociaal domein gewerkt aan een set nieuwe indicatoren, vastgesteld bij behandeling van de begroting

aanbeveling is deels opgevolgd

Deze opdracht is door de raad belegd bij het college.

9

Stel u als raadslid proactief op in dit dossier en met betrekking tot de maatregelen die het college neemt die de kaders voor de uitvoering in het sociaal domein raken. Is dat laatste het geval, ook als de invloed indirect is, dan is een raadsbesluit wenselijk

Door de raadswerkgroep zorg is op 28 maart 2019 de zorgconferentie gehouden, dit in uitvoering van de in oktober 2018 vastgestelde motie Uitvraag zorgaanbieders
 inzake transformatie. In juni 2019 is het initiatiefvoorstel door de raadswerkgroep voorbereid en vastgesteld in de raad

aanbeveling is opgevolgd

In december 2019 en maart 2020 heeft de werkgroep verder een tweetal ronde tafel gesprekken gevoerd over de PGB: 1 van de 6 bouwstenen uit het initiatiefvoorstel die door de raad zijn vastgesteld

Onderzoek Regionaal (be)grip? Een onderzoek naar de governance van de veiligheidsregio Limburg- Noord.
De veertien samenwerkende rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden Limburg hebben met het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van gemeenteraden door hen inzicht te verschaffen in de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van samenwerkingsverbanden.  

De centrale vraag van het onderzoek luidt:
In hoeverre past het huidige governancemodel van de veiligheidsregio Limburg-Noord bij de formele (wettelijke) kaders en de gewenste mate van grip door de deelnemers en  in hoeverre geeft het huidige functioneren aanleiding tot aanpassing van het governancemodel?

 

Aanbevelingen college

Uitgevoerde actie

Status

Toelichting

1.

Vertel het verhaal achter de cijfers.
Ga met de raad in gesprek over de gewenste informatiewaarde over de VRLN in de paragraaf verbonden partijen, aangesloten op het voorstel van het bestuur van de VRLN over verbetering van de (eenduidigheid) informatievoorziening

In samenspraak met de griffie wordt onderzocht hoe de raad het meest effectief kan worden bediend in haar informatievoorziening en de duiding van de informatie.

Aanbeveling in uitvoering

Samen met de griffie is een workshop voor raadsleden georganiseerd. Verdere informatie volgt.

2

Het college van B&W en het bestuur van de VRLN de opdracht te geven om:

·          De raad te ondersteunen in de nieuwe werkwijze, door het uitvoeren van de genoemde acties onder aanbeveling 1,3,4 en 5:

1.      Stel de regionale opgaven centraal en wijk slechts beargumenteerd af
3.     Bestuurders; breng raadsleden in positie om te sturen!
4.     Creëer duidelijkheid over de belangenbehartiging binnen de besturingsstructuur
5.     Vertel het verhaal achter de cijfers en de inhoud van besluiten.

·          Bij de uitwerking van deze aanbevelingen nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de lopende initiatieven vanuit de griffies in Noord-Limburg en de regionale raadswerkgroep in Midden-Limburg welke tot doel hebben om in gezamenlijkheid de grip op verbonden partijen te versterken door o.a. een betere afstemming over de P&C-cyclus tussen gemeenten en verbonden partijen
·          De uitwerking van de aanbevelingen zorgvuldig te monitoren en hierover in het eerste kwartaal van 2018 (voorafgaand aan de verkiezingen) verslag uit te brengen aan de raad

Op instigatie van de kring griffiers  is samen met  de secretarissen van Noord-Limburg in 2017 het GRIP traject gestart en zijn met de VRLN  afspraken gemaakt over de uitvoering van de actiepunten.  Dit in opdracht van de presidia van Noord-Limburg.
In de periode 2017-2020 is gezamenlijk gewerkt aan 2 actiepunten:

1.          Invoering van een kaderbrief, met daarbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, door de VRLN opgepakt in 2019.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de  afstemming van de P&C cyclus.

2.         Verbetering van de informatievoorziening.

Daartoe is op instigatie van de griffierkring een regionaal Dashboard samenwerkingswijzer ingericht met daarin actuele informatie over de 5 grote GR'en in onze regio:

Opgemerkt wordt bij de andere aanbevelingen dat door de VRLN met regelmaat een rondje langs de raden wordt gehouden en dat is gewerkt aan verbetering van de P&C informatie voor de raad.
Bij aanbeveling 1  regionale opgave is in 2020 door de organisatie samen met de griffie  een workshop voor raadsleden georganiseerd waarbij door de raad eigenstandig de zienswijze is opgesteld over het meerjarenbeleidsplan, in mei volgt een 2e workshop over de begroting 2021.
De raad heeft geen monitor ontvangen in het eerste kwartaal.

aanbeveling in uitvoering

Aanbeveling 1.  Stel de regionale opgave centraal.
In het kader van het GRIP traject NL wordt door adoptiegemeente Venray in samenwerking met de accounthouders uit de regio een regionale zienswijze voorbereid als advies aan de gemeenteraad. Zie daarvoor ook: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

Aanbevelingen raad

Uitgevoerde actie

Status

Toelichting

3

Raadsleden, wees proactief en creatief!

In afstemming met de VRLN worden met regelmaat regionale raadsbijeenkomsten gehouden, zoals bij het aantreden van de nieuwe raad en bij lancering van het Dashboard.

aanbeveling is opgevolgd

Deze opdracht is belegd bij de kring griffiers van Noord Limburg in het kader van het GRIP traject

ga terug